Semalt hünärmeni: “Google Analytics” salgylanma traffigi hasabatyndan “PayPal” -dan çykarmak

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Ross Barber, Google Analytics-de hakyky ýollamalary nädip yzarlamalydygy barada öz tejribesi bilen paýlaşýar.

“Semalt” müşderileri bilen işleşip başlan wagtym henizem ýadymda. Bu meniň durmuşymyň iň ajaýyp tejribelerinden biri boldy. Web sahypalaryna nädip traffik alýandyklaryny we iş web sahypalaryndan nädip köp gazanýandyklaryny bahalandyrmak üçin biraz wagt aldym. Semalt-a köp müşderini hödürleýän ýol hereketi çeşmeleri bilen tanyşdym. “Google Analytics” -e girenimde, “PayPal” -yň esasy ugrukdyryjy çeşme hökmünde görkezilýändigini bildim. “Google Analytics” -däki traffik hasabatyndan “PayPal” -y nädip aýyrmaly? Jogap gözleýän bolsaňyz, bu ajaýyp makalany size hödürledik.

Bu näme many berýär?

“PayPal” ugrukdyryjy ýol çeşmesi hökmünde görkezilende, kimdir biri sizi “Semalt” -da goýjakdygyny aňladýar. Sahypaňyza pullaryny geçirip, hyzmatlarymyzdan birini satyn alansoň girip bilersiňiz. Bu ädim möhümdir, sebäbi Google salgylanma amallaryny tamamlamazdan ozal web sahypaňyza soňky gezek giren ulanyjylaryň IP-lerini yzygiderli yzarlaýar. “Google” “PayPal” -a satuwyň asyl traffikden gelip çykandygyny we hiç hili usul bilen aldanmaýandygyny aýtdy. Köp adamyň komissiýa esasynda işleýändigini bilmek sizi bulaşdyryp biler. Asyl ýaly edip, web sahypaňyza ýasama sebäpler bar. “PayPal” tarapynda size pul ibererler we komission haklaryny alarlar. Diýjek bolýan zadymyz, traffigiňyzyň asyl çeşmelerini we gelýänleriň IP adreslerini kesgitlemek möhümdir.

Web sahypaňyza şatdygyny nädip bilip bilersiňiz?

Google Analytics-iň sazlamalaryny we konfigurasiýalaryny üýtgetmedik bolsaňyz, hiç hili kynçylyksyz PayPal-ny ulanmagy dowam etdirmeli. Tölegleri gaýtadan işlemek üçin her gün ulanyp bilersiňiz. Statusagdaýyny barlamak üçin, Google Analitikadaky ähli traffige ugrukdyryş baglanyşygyna geçmeli. Bu ýerde “PayPal” opsiýasyny gözlemeli we bu hakda has giňişleýin bilmek üçin umumy syn opsiýasyna basmaly.

Asyl ugrukdyryjy çeşmeler hakda bilmelimi?

Referollama programmalaryňyzyň asyl çeşmeleri hakda hemme zady bilmek gaty möhümdir. Web sahypaňyz üçin iň ygtybarly we gymmatly traffigiň nämedigini we girýänleriň çeşmesiniň nämedigini bilmeli. Bu, Google Analytics-iň size ýasama hasabat taýýarlamagynyň öňüni alar we PayPal-da her satyn almak üçin pul alarsyňyz. Köp adamlar önümleri ýa-da hyzmatlary köp mukdarda satylmagy üçin gurşun öndürmäge we has köp müşderi almaga üns berýärler.

Bu meseläni nädip çözmeli?

“Google Analytics” -e ugrukdyrma hökmünde “PayPal” goşup, meseläni düzedip bilersiňiz. Semalt hasabyňyza galp traffigi almagyň iň aňsat we amatly usullaryndan biridir. Trafigiňyzyň çeşmesi bilen tanyş bolmaly we has köp girdeji gazanmak üçin çäreleri görmeli. Bu maksat bilen, Google Analytics-de administrator gutusyna geçmeli we yzarlamak maglumat bölümine basmaly. Soň bolsa başlamak üçin ugrukdyryjy sanaw sanawyny saýlamaly.

mass gmail